معرفی

مشخصات فردی

سیدعطاءاله سجاسی

نام - نام خانوادگی : سیدعطاءاله   سجاسی

پست الکترونیکی : sojasi@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فیزیک گرایش حالت جامد
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فیزیک گرایش نظری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فیزیک گرایش نظریه میدانهای کوانتومی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضو کارگروه صلاحیت علمی هیات اجرایی جذب استان گیلان در گروه تخصصی فیزیک 1391 تا کنون

عضو شورای آموزشی دانشکده  علوم پایه از 1392 تا 1393

عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه از 1393 تا کنونعضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : فیزیک

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 9

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1385/9/1

سیدعطاءاله سجاسی
سیدعطاءاله سجاسی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^